Η BFG διαθέτει ένα διεθνές δίκτυο επιχειρηματικών επαφών και μια πολύ έμπειρη ομάδα που μπορεί να προσφέρει σημαντική βοήθεια, απαραίτητη για τη ζωτικότητα της επιχείρησής σας. Οι αντιπροσωπευτικοί μας πελάτες βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης ή ωριμότητας του επιχειρηματικού τους κύκλου, ενώ ταυτόχρονα επιθυμούν να αυξήσουν το δικό τους μερίδιο αγοράς, να αύξήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο, ή απλά θέλουν να βελτιώσουν την κερδοφορία τους. Εξειδικευόμαστε στους εξής τομείς της Επιχειρηματικής Συμβουλευτικής:

  • Εκτίμηση Εταιρικού Κινδύνου
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Παροχή Συμβουλών
  • Πρoβλέψεις
  • Στρατηγικές Χρηματοδότησης
  • Παροχή Συμβουλών σε θέματα Εισαγωγών / Εξαγωγών
  • Ανάλυση σε Διεθνές Επίπεδο των Μικρο/Μακρο Οικονομικών Τάσεων με Εμφαση σε Καίρια Σημεία Ενεργοποίησης (Οικονομίες Χωρών σε Κρίσιμη Κατάσταση με Αμεση Ανάγκη Αλλαγών)
  • Εφαρμογή Προγραμμάτων σε Διεθνές Επίπεδο Ανάπτυξης (ιδίως στους τομείς των κατασκευών και της υγειονομικής περίθαλψης)
  • Διοικητικός & Στρατηγικός Προγραμματισμός – Έρευνες Αγοράς
  • Ερευνα Ανταγωνισμού και Δικτύωση
  • Ανάλυση της Αλυσίδας Αξιών