Το “Οικογενειακό Γραφείο” BFG προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πελάτες που επιθυμούν να έχουν κεντροποιημένο συντονισμό, εκθέσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μέσω αυτού του κεντροποιημένου σχήματος, πραγματοποιούνται προσωπικές συναντήσεις με τους πελάτες μας σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τις οποίες παρουσιάζονται και συζητούνται εξατομικευμένες αναφορές διαθεσίμων υπολοίπων, γραμμές χρηματοδότησης, επαγγελματικούς στόχους ανάπτυξης, με εύκολο και κατανοητό τρόπο. Αυτές οι αναφορές διαφοροποιούνται ανάλογα με τον πελάτη, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Σαφώς θα περιέχουν επικαιροποιημένα και ενοποιημένα, ατομικά ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα επενδύσεων. Επί πλέον θα γίνεται αναφορά σε ενοποιημένα αποτελέσματα της απόδοσης επενδύσεων ανά επενδυτικό σύμβουλο. Μηνιαίες προβλέψεις εσόδων-εξόδων μαζί με μηνιαίες προβλέψεις ταμειακών ροών θα περιλαμβάνονται στις εκθέσεις.

Μια πολύ σημαντική πρόσθετη λειτουργία του BlackSummit Family Office είναι να συντονίζει έγκαιρα απαραίτητες συναντήσεις με τους βασικούς συμβούλους, όπως με τους Ορκωτούς Λογιστές και την ομάδα σχεδιασμού και προγραμματισμού κινητής και ακίνητης περιουσίας. Η δραστηριότητα αυτή μεταφέρει πληροφορίες για τα προσεχή θέματα κεντρικού σχεδιασμού επενδύσεων σε ακίνητη και κινητή περιουσία. Τα θέματα αυτά, συμπεριλαμβάνουν, όχι περιοριστικά, την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και την ελαχιστοποίηση φορολογίας εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας. Έχουμε διαπιστώσει ότι ο συντονισμός αυτός θα βοηθήσει στην μείωση των ελλείψεων, στην αποφυγή των επικαλύψεων και στην αντιμετώπιση ανεπιθύμητων συγκρούσεων που σχετίζονται συνήθως με τα μεγαλύτερα ακίνητα.